กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
 
 
 
 
สขร. ปี 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 9 
สขร. ตุลาคม 60 - กันยายน 61 [ 1 ธ.ค. 2561 ]   อ่าน 7 
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 [ 28 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 7 
 
-โอนย้าย/รับสมัคร พนักงาน- [ 23 ต.ค. 2561 ]   อ่าน 17 
 
 
 
โครงสร้างเทศบาลตำบลพญาเม็งราย [ 27 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 7  
แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 30 ต.ค. 2561 ]  อ่าน : 39  
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมฯ เพื่อเพิ่มทักษะการปฏิบัติงานพัสดุและการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างในระบบ e-GP ประจำปี 2562 [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
แจ้งการยกเลิกการฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปปท. [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
การยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียด คชจ.เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการคำนวณราคากลาง [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
แจ้งประกาศหลักเกณฑ์คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์การประเมินค่ารายปีทรัพย์สินของรัฐวิสาหกิจเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา [ 12 ธ.ค. 2561 ]     
การโอนเงินภาษีฯตามพรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ข้าราชการท้องถิ่น พ.ศ.2534 ประจำเดือน พฤศจิกา [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
การขอรับการสนับสนุนงบฯ 63 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ,ก่อสร้าง/ปรับปรุงการบริหารจัดการน้ำธนาคารน้ำใต้ดิน [ 6 ธ.ค. 2561 ]   
การจัดทำบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลฯ  [ 30 พ.ย. 2561 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณปี 62 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็จบำนาญ ไตรมาส 1  [ 30 พ.ย. 2561 ]   
แจ้งกำหนดการเปิด - ปิดระบบชำค่าลงทะเบียนอบรม e-plan  [ 29 พ.ย. 2561 ]   
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับอบรมการปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปีฯ [ 27 พ.ย. 2561 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณ 2562 สำหรับสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ค่ากระแสไฟฟ้า [ 27 พ.ย. 2561 ]   
การปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการฯ  [ 13 พ.ย. 2561 ]   
แก้ไขรหัส งปม.เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับบุคลากรถ่ายโอน  [ 12 พ.ย. 2561 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 62 เงินอุดหนุนทั่วสำหรับถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบ 2562  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท.  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี การปิดบัญชี การจัดทำรายงานการเงินประจำปี ในระบบ e-LAAS ปี 62  [ 9 พ.ย. 2561 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือน มิ.ย. - ก.ย. 61 [ 7 พ.ย. 2561 ]   
หารือการจ่ายเงินเดือนและค่าตอบแทนประจำตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นและค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 6 พ.ย. 2561 ]   
 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ปี พ.ศ. 2561-2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4014  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว4015  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว4006  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมเครือข่ายป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3982  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามแนวทางการดำเนินงานยกเลิกการร้องขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและ/หรือสำเนาทะเบียนบ้านจากประชาชนผู้ขอรับบริการในโครงการการยกเลิกสำเนาเอกสารราชการ (No Copy) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4016  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
การสำรวจข้อมูลตำแหน่งศึกษานิเทศก์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562 สน.บถ. มท 0809.4/ว54  [ 12 ธ.ค. 2561 ]
กำหนดการเพิ่มเติมสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว4008 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว3987 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว197 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4005  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4004 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การเร่งรัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ กพส. มท 0810.8/ว4003 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ติดตามการจัดทำฐานข้อมูลภารกิจที่ถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4002 [แบบรายงานฯ]  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3981  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ยืนยันข้อมูลรายชื่อโรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว3994  [ 11 ธ.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" เพื่อขับเคลื่อนการจัการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7261 [[สิ่งที่ส่งมาด้วย]]  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การคุ้มครองข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3979  [ 7 ธ.ค. 2561 ]
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3964 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง ปี 2561-62 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว3959 [แบบรายงานฯ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.3/ว3961  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
สำรวจข้อมูลสถานศึกษาที่ครบกำหนด 5 ปี และมีความพร้อมหรือประสงค์ขอรับการประเมินคุณภาพภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3955  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่และกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว3946 [กลุ่มเป้าหมาย 1] [กลุ่มเป้าหมาย 2]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนและร่วมจัดกิจกรรมฝึกอบรมการใช้งานแพลตฟอร์ม Airbnb และการให้บริการที่พักตามมาตรฐานสากล ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) ทั่วประเทศ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3947 [แบบรายงานฯ] [แบบตอบรับ]  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
ขอเลื่อนโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 2 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว3956  [ 6 ธ.ค. 2561 ]
 
 
 
 
 
    
ทต.เม็งราย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561 [ 13 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.พญาเม็งราย สขร. ปี 2561 [ 1 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.พญาเม็งราย สขร. ตุลาคม 60 - กันยายน 61 [ 1 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พญาเม็งราย เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พญาเม็งราย ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี62 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 5 
ทต.พญาเม็งราย แบบรายงานแผนรายงานแผนปฏิบัติจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พญาเม็งราย การจัดแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 62 [ 28 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พญาเม็งราย รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญมัยที่ ๓ ครั้ง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๒ [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.พญาเม็งราย ประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๒ ส [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 12 
ทต.พญาเม็งราย รายงานการประชุมเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพฤหั [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 9 
ทต.พญาเม็งราย รายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ในวันพุธที่ ๒๓ พ [ 27 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 13 
ทต.พญาเม็งราย กิจกรรมลอยกระทงระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ [ 24 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 18 
ทต.พญาเม็งราย แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปี [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 14 
ทต.พญาเม็งราย เอกสารคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการ [ 21 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 7 
ทต.พญาเม็งราย ตอนรับคณะศึกษาดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 20 พ.ย. 2561 ]    อ่าน 15 
   
เว็บไซต์ ทต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ต.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0  
   
ทต.พญาเม็งราย เว็บไซต์ ทต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ต.ค. 2561)    อ่าน 45  ตอบ 0
ทต.เม็งราย รถเช่าเชียงราย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต (8 ก.ค. 2561)    อ่าน 56  ตอบ 0
ทต.เม็งราย ทดสอบ nax (17 มี.ค. 2561)    อ่าน 99  ตอบ 0
 
 
 


 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ ทต.พญาเม็งราย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา

   
 
 

ไม้กวาดทางมะพร้าว, และไม้กวาดดอกหญ้า  

วัดสันเชียงใหม่