หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
แจ้งจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนมีนาคม - มิถุนายน 2562  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
อบต.ธารทอง เรื่อง ประกาศประมูลการจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  [ 9 ส.ค. 2562 ]   
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2562  [ 8 ส.ค. 2562 ]   
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
ประกาศ ก.อบต.จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562  [ 6 ส.ค. 2562 ]   
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มิถุนายน 2562  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
อบต.โป่งแพร่ เรื่อง การประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องสุบไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
อบต.แม่ฟ้าหลวง เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก ดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบมีช่ิงว่าวด้านหลังคนขับ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รายการเงินเดือน ค่าตอบแทน และสวัสดิการสำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก ไตรมาสที่ 4 เดือน ก.ค. - ก.ย. 62  [ 31 ก.ค. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เดือน ก.ค. - ส.ค. 2562  [ 30 ก.ค. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เดือน ก.ค. - ก.ย. 2562  [ 30 ก.ค. 2562 ]   
 
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ  [ 24 ก.ค. 2562 ]   
 
แจ้งตรวจสอบคุณสมบัติผู้ขอรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 22 ก.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 31