หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
   
 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 9/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม  [ 10 ต.ค. 2562 ]    
 
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563  [ 9 ต.ค. 2562 ]    
 
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบฯ 2563  [ 4 ต.ค. 2562 ]   
 
การป้องกันไม่ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม  [ 2 ต.ค. 2562 ]   
 
การป้องกันไม่ให้ข้าราชการ/ข้าราชการครู/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม  [ 2 ต.ค. 2562 ]   
 
การป้องกันไม่ให้พนักงานเทศบาล/พนักงานครู/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม  [ 2 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2562  [ 1 ต.ค. 2562 ]   
 
แจ้งโอนเงินขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2562  [ 30 ก.ย. 2562 ]   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม  [ 30 ก.ย. 2562 ]   
 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562  [ 23 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนกันยายน 2562  [ 23 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาย งวดที่ 8/2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562  [ 23 ก.ย. 2562 ]   
 
แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือนสิงหาคม 2562  [ 23 ก.ย. 2562 ]   
 
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562  [ 19 ก.ย. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 33