หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
สำนักงานเทศบาลตำบลพญาเม็งราย
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
“มุ่งสู่เมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูแหล่งน้ำ
น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”
วัดสันสะลีก
เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
อำเภอพญาเม็งราย จังหวัดเชียงราย
1
2
3
 

 
 
 
 
  แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2564  [ 27 ก.ย. 2564 ]    
 แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมุลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ประจำเดือนกันยายน 2564 ซึ่งจัดเก็บได้ในเดือนสิงหาคม 2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
 แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2564  [ 23 ก.ย. 2564 ]    
 การแต่งตั้งคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม) และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดเชียงราย (เพิ่มเติม)  [ 22 ก.ย. 2564 ]    
 แจ้งโอนเงินรายได้จากกิจการน้ำบาดาลให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2561 - สิงหาคม 2564  [ 21 ก.ย. 2564 ]  
  การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2564 ]  
 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยที่ถ่ายโอน ให้แก่ อปท. งวดที่ 3  [ 17 ก.ย. 2564 ]  
 ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ  [ 17 ก.ย. 2564 ]  
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต. ไปสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
 แจ้งการนำส่งรายได้เงินเก็บเพิ่ม จากใบอนุญาตขายสุราเพื่อบำรุงเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำเดือนสิงหาคม 2564  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
 รายงานสถานการณ์สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนของประเทศไทย ประจำปี พ.ศ. 2563  [ 14 ก.ย. 2564 ]  
 ข้อหารือเกี่ยวกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. 2564  [ 13 ก.ย. 2564 ]  
 ติดตามผลการดำเนินการตามข้อเสนอตามรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานระบบจัดการขยะมูลฝอย ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย  [ 9 ก.ย. 2564 ]  
 การตรวจสอบและยืนยันผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 (Local Performance Assessment : LPA)  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
 ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน และแบบรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติงานเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืน  [ 7 ก.ย. 2564 ]  
 แจ้งโอนเงินคืนค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหารและพนักงานส่วนท้องถิ่น  [ 6 ก.ย. 2564 ]  
 การคัดเลือกกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดเชียงราย และกรรมการพิจารณาอุทธรณ์การประเมินภาษีประจำจังหวัดเชียงราย  [ 3 ก.ย. 2564 ]  
 แจ้งการโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบลและเมืองพัทยา ประจำเดือนกรกฎาคม 2564  [ 2 ก.ย. 2564 ]  
 แจ้งโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่องค์การบริาหารส่วนตำบล ระหว่างเดือนเมษายน 2563 - กันยายน 2563  [ 1 ก.ย. 2564 ]  
 การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  [ 31 ส.ค. 2564 ]  
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว2160  [ 27 ก.ย. 2564 ]
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนสิงหาคม 2564 สน.คท. มท 0808.3/ว2137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
แนวทางปฏิบัติการบันทึกข้อมูลคอมพิวเตอร์ของ อปท. (e-LAAS) กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2152  [ 27 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2153 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า และเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16403-16478 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ก.ย. 2564 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2150  [ 23 ก.ย. 2564 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีการเบิกจ่ายเงินจากคลังตามโครงการเงินกู้เพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจและสังคมจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กค. มท 0803.3/ว2149 [เอกสารแนบ]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือในการกรอกแบบรายงานผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ ด่วนมาก กค. มท 0803.3/ว2151 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ย. 2564 ]
ขอความอนุเคราะห์ให้โรงเรียนปลายทางเป้าหมายการประเมิน 109 แห่ง กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มออนไลน์ ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.1/ว2129  [ 23 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม (เดือนกันยายน 2564) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16127-16183 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 4 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16202-16240 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แบบสรุปจำนวนนักเรียน/นักศึกษา ที่มีความประสงค์รับวัคซีน Pfizer รายจังหวัด ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว2144  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2564 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 พร้อมทั้งรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ หากมีผู้ประสงค์จะรับงบประมาณ เพิ่มเติม ให้รายงาน ฯ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2145  [ 22 ก.ย. 2564 ]
ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2112  [ 22 ก.ย. 2564 ]
แจ้งปิดระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.4/ว2134  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2107 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2108 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2109 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ (ค่าไฟฟ้า) กยผ. มท 0815.3/ว2131  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่นและทะเบียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กต. มท 0818.3/ว2135 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [ลำดับและขั้นตอน]  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การรายงานผลการนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว2130  [ 22 ก.ย. 2564 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ครั้งที่ 1 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว2115 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว2116  [ 21 ก.ย. 2564 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ ฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16241-16316 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ก.ย. 2564 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวสารในเครือข่าย
กระดานสนทนา
   
ทต.พญาเม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2 [ 27 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 4 
ทต.พญาเม็งราย ในวันที่ 21-22 กันยายน 2564 คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลพญาเม็งราย และคณะกรรมการสนั [ 25 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พญาเม็งราย ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวด [ 23 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.พญาเม็งราย ในวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น เทศบาลตำบลพญ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พญาเม็งราย ในวันพุธ ที่ 22 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยนายธนภัทร กันเขี่ยสกุล นายก [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.พญาเม็งราย ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยกองช่าง ตัดกิ่งไม้ที่บดบ [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 7 
ทต.พญาเม็งราย ในวันอังคาร ที่ 21 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธาร [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.พญาเม็งราย เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น โดย นางสาวพยอม ดีน [ 22 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 5 
ทต.เม็งราย ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการ ปรัปบรุงอาคาร3 เทศบาล [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พญาเม็งราย ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 กำนันมานพ ไชยบัวคำ ประธานชมรม สตรองจิตพอเพียงต้า [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 6 
ทต.พญาเม็งราย ในวันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยกองช่างร่วมกับงานป้องกัน [ 21 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 3 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมา [ 16 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 8 
ทต.พญาเม็งราย วันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นของปร [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 10 
ทต.พญาเม็งราย ในวันพุธ ที่ 15 กันยายน 2564 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย โดยงานนิติกร จัดโครงการอบรมให้ [ 15 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 13 
ทต.พญาเม็งราย ในวันอังคาร ที่ 14 กันยายน 2564 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลพญาเม็งราย จัดกิจกรร [ 14 ก.ย. 2564 ]    อ่าน 12 
   
แจ้งไฟสาธารณะดับ (5 พ.ค. 2564)    อ่าน 151  ตอบ 1  
แจ้งไฟสาธารณะดับ (1 เม.ย. 2564)    อ่าน 93  ตอบ 1  
รับผลิต ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และสมุนไพร (18 มี.ค. 2564)    อ่าน 87  ตอบ 0  
การขออนุญาตก่อสร้างบ้าน (13 ส.ค. 2563)    อ่าน 362  ตอบ 0  
 
 
 


 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ ทต.พญาเม็งราย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา

   
 
 

ไม้กวาดทางมะพร้าว, และไม้กวาดดอกหญ้า  

วัดสันเชียงใหม่  
 
 
 
E-Service
 
 
 
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-799-105

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10