หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 21 พ.ค. 2562 ]   อ่าน 59 
[ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 100 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๑ [ 9 พ.ย. 2561 ]   อ่าน 155 
 
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 ประจำเดือนตุลาคม 2562 [ 6 พ.ย. 2562 ]   
แจ้งการนำส่งเงินค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ที่มีทุนทรัพย์ตามประมวลกฎหมายที่ดินและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด ประจำเดือน ก.ย. 62 [ 4 พ.ย. 2562 ]   
แจ้งการจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 4/2562  [ 1 พ.ย. 2562 ]   
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเภสัชกรในสังกัด อปท.สมัครเข้าร่วมประชุมทางเภสัชกรรมในระบบชุดวิชา Module system ประจำปี 2563 [ 28 ต.ค. 2562 ]   
การจัดสรรและโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 1 [ 25 ต.ค. 2562 ]   
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค.62 [ 25 ต.ค. 2562 ]   
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ [ 22 ต.ค. 2562 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2563 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ, เบี้ยยังชีพความพิการ, เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 ต.ค.-ธ.ค. 62 [ 21 ต.ค. 2562 ]   
การจัดสรรและโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 [ 21 ต.ค. 2562 ]   
แจ้งโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขึ้นตอนการกระจ่ายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 9/2562 ประจำเดือนมิถุนายน 2562 [ 10 ต.ค. 2562 ]   
แนวทางการเบิกจ่ายงบประมาณในการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม [ 10 ต.ค. 2562 ]   
การตรวจสอบการคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 9 ต.ค. 2562 ]   
ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบฯ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]   
การป้องกันไม่ให้พนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม [ 2 ต.ค. 2562 ]   
การป้องกันไม่ให้ข้าราชการ/ข้าราชการครู/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม [ 2 ต.ค. 2562 ]   
การป้องกันไม่ให้พนักงานเทศบาล/พนักงานครู/พนักงานจ้าง กระทำการอัตวินิบาตกรรม [ 2 ต.ค. 2562 ]   
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ งวดที่ 3/2562 [ 1 ต.ค. 2562 ]   
แจ้งโอนเงินขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2562 [ 30 ก.ย. 2562 ]   
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพิ่มเติม [ 30 ก.ย. 2562 ]   
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2562 [ 23 ก.ย. 2562 ]   
 
การคัดเลือกกรรมการผู้แทนเทศบาลในคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล (ก.ท.) แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว4591  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การสรรหาผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี 2563 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว4579 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 พ.ย. 2562 ]
"วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ" กสธ. มท 0819.2/ว4504  [ 11 พ.ย. 2562 ]
ข่าวสรุปมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค กสธ. มท 0819.2/ว4601  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว4602  [ 11 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารน้ำใต้ดิน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4547 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4548 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้าง/ซ่อมแซม/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4546 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4553 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การยืนยันยอดเงินคงเหลือบัญชีเงินฝากคลังและบัญชีเงินรับฝากของรัฐบาลในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4556 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตบ. มท 0805.4/ว6755 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้่งเป็นวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4542 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สน.บถ. มท 0809.4/ว4541 [เอกสารแนบ]  [ 8 พ.ย. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว43  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4538  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว4537  [ 8 พ.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว4519  [ 8 พ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ส่งรายชื่อผู้ติดต่อสำหรับการบันทึกข้อมูลจำนวนสุนัขและแมวในระบบ Rabies One Date ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว4524  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว4521  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินอุดหนุนสำหรับค่าปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4520 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน กศ. มท 0816.2/ว4502  [ 7 พ.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานด้านบัญชีของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กค. มท 0803.3/ว4515 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 7 พ.ย. 2562 ]
ข้อหารือประเด็นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4501  [ 7 พ.ย. 2562 ]
การจ่ายเงินค่าสินไหมทดแทนสำหรับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการประกันภัยพืชผลในปีการผลิต 2562 ในกรณีที่เกษตรกรอยู่ในเขตพื้นที่ที่มีการประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน แต่ได้รับเงินช่วยเหลือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.2/ว4498  [ 6 พ.ย. 2562 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.3/ว6732 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 6 พ.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
    
ทต.พญาเม็งราย เทศบาลตำบลพญาเม็งรายจัดงานประเพณีลอยกระทงในวันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2562 ณลานด้ [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศรายซื่อผู้มีสิทธิสอบ จ้างเหมาบริการเพื่อเสริมการปฏิบัติงานตามหน้าที่ปกติ ( [ 12 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศ เรื่องเลยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 8 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา [ 7 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.เม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลเม็งราย เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเข้าสู [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่องการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 4 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 61 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศรับสมัครคัดเลือกและเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์เอกสารแล [ 1 พ.ย. 2562 ]    อ่าน 337 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนั [ 30 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่องการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายของพนักงาน [ 30 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 31 
ทต.พญาเม็งราย ประกาศเทศบาลตำบลพญาเม็งราย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนั [ 30 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 18 
ทต.พญาเม็งราย หนังสือแจ้งเวียนประกาศการกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาสายของพนักงานเทศบาลและพน [ 30 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 15 
ทต.พญาเม็งราย เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 24 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
   
ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลพญาเม็งราย พร้อมรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ครับ (31 ต.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0  
งานนิติการ รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีความฟรี (31 ต.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0  
อยากสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุต้องเตรียมหลักฐานเอ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 339  ตอบ 2  
มีลูกแต่เกิดต่างประเทศจะนำชื่อลูกมาลงในทะเบียนบ้านจะทำอย่างไรคะ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 154  ตอบ 1  
อยากทราบการตายผิดธรรมชาติ กับการตายในระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานมีลักษณ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 401  ตอบ 3  
อยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 81  ตอบ 1  
ขั้นตอนการขอบ้านเลขที่ ยื่นที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ครับ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 474  ตอบ 1  
การจับยี่กี เป็นยังไง (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0  
เว็บไซต์ ทต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ต.ค. 2561)    อ่าน 2021  ตอบ 0  
   
ทต.พญาเม็งราย ศูนย์ยุติธรรมชุมชน เทศบาลตำบลพญาเม็งราย พร้อมรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ครับ (31 ต.ค. 2562)    อ่าน 5  ตอบ 0
ทต.พญาเม็งราย งานนิติการ รับให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย คดีความฟรี (31 ต.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
ทต.พญาเม็งราย อยากสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผูสูงอายุต้องเตรียมหลักฐานเอ (17 ต.ค. 2562)    อ่าน 339  ตอบ 2
ทต.พญาเม็งราย มีลูกแต่เกิดต่างประเทศจะนำชื่อลูกมาลงในทะเบียนบ้านจะทำอย่างไรคะ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 154  ตอบ 1
ทต.พญาเม็งราย อยากทราบการตายผิดธรรมชาติ กับการตายในระหว่างอยู่ในการควบคุมของเจ้าพนักงานมีลักษณ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 401  ตอบ 3
ทต.พญาเม็งราย อยากเป็นเจ้าของกิจการ อยากจดทะเบียนพาณิชย์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 81  ตอบ 1
ทต.พญาเม็งราย ขั้นตอนการขอบ้านเลขที่ ยื่นที่ไหน ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ครับ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 474  ตอบ 1
ทต.พญาเม็งราย การจับยี่กี เป็นยังไง (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 11  ตอบ 0
ทต.เม็งราย รับจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เพกเกจทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ (30 เม.ย. 2562)    อ่าน 118  ตอบ 0
ทต.พญาเม็งราย เว็บไซต์ ทต.พญาเม็งราย อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย เปิดให้บริการแล้วค่ะ (23 ต.ค. 2561)    อ่าน 2021  ตอบ 0
ทต.เม็งราย รถเช่าเชียงราย ไม่ต้องใช้บัตรเครดิต (8 ก.ค. 2561)    อ่าน 392  ตอบ 0
 
 
 


 
 
 

 
  ท่านต้องการให้ ทต.พญาเม็งราย พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการจัดการศึกษา

   
 
 

ไม้กวาดทางมะพร้าว, และไม้กวาดดอกหญ้า  

วัดสันเชียงใหม่