หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 98
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   18 ก.ค. 2562 104
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   1 ก.ค. 2562 22
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   27 มิ.ย. 2562 20
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานตรวจสอบภายในแต่งตั้งคณะกรรมกาารติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   22 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจไปี พ.ศ. ๒๕๖๑   19 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายงานผลของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพญาเม็งรายที่เข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   8 มิ.ย. 2562 34
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   8 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   8 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคสล.(ยกระดับ)บ้านนายป๋อง รู้การ-สะพานแม่น้ำต๊าก หมู่11 ต.เม็งราย   27 มี.ค. 2562 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2   13 มี.ค. 2562 91
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1   13 มี.ค. 2562 82
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานรับ-จ่ายเงิน   4 มี.ค. 2562 85
ข่าวประชาสัมพันธ์   งบทดลอง ปีงบประมาณ 2562   4 มี.ค. 2562 77
  (1)     2      3      4