หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
  หมวดข่าว :ข่าวประชาสัมพันธ์ ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   แผนการตรวจสอบภายใน ของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปีง ๒๕๖๓   9 ต.ค. 2562 136
ข่าวประชาสัมพันธ์   กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ของเทศบาลตำบลพญาเม็งราย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓   9 ต.ค. 2562 132
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562   18 ก.ค. 2562 135
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประชุมสภาเทศบาลฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2562   18 ก.ค. 2562 117
ข่าวประชาสัมพันธ์   การกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน   1 ก.ค. 2562 31
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายงานการกำกับติดตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒   27 มิ.ย. 2562 27
ข่าวประชาสัมพันธ์   งานตรวจสอบภายในแต่งตั้งคณะกรรมกาารติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน   22 มิ.ย. 2562 32
ข่าวประชาสัมพันธ์   ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจไปี พ.ศ. ๒๕๖๑   19 มิ.ย. 2562 30
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปรายงานผลของเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลพญาเม็งรายที่เข้ารับการอบรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑   8 มิ.ย. 2562 38
ข่าวประชาสัมพันธ์   สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน   8 มิ.ย. 2562 42
ข่าวประชาสัมพันธ์   การตรวจสอบรายงานการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑   8 มิ.ย. 2562 37
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โครงการก่อสร้างถนนคสล.(ยกระดับ)บ้านนายป๋อง รู้การ-สะพานแม่น้ำต๊าก หมู่11 ต.เม็งราย   27 มี.ค. 2562 92
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา2   13 มี.ค. 2562 102
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา1   13 มี.ค. 2562 88
  (1)     2      3      4