หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
การจัดการองค์ความรู้ KM
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
ขออนุมัติส่งใช้เงินยืมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมฯและขออนุมัติบันทึกวุฒิบัตรไว้ในสำเนาประวัติ (กพ.7) [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 24  
 
รายงานผลการฝึกอบรม \\\"ข้อควรระวังกฏหมายการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับใหม่) การกระทำความผิด ลักษณะต้องห้าม ฯลฯ [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 29  
 
รายงานผลการฝึกอบรมและขออนุมัติบันทึกวุฒิบัตรในสำเนาทะเบียนประวัติ (กพ.7) [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 19  
 
รายงานผลการอบรมหลักสูตร \\\"การยกระดับสมรรถนะการสำรวจภาคสนาม วิธีการคำนวณเพื่อประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง การใช้บัญชีกำหนดราคาประเมิน ห้องชุดตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกฏหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ตามระเบียบกระทรวงฯ\\\" [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 20  
 
รายงานการอบรม หลักสูตรกลยุทธ์ในปฏิบัติการตรวจสอบภายใน การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 30  
 
รายงานสรุปผลการเข้าร่วม โครงการอบรมหลักสูตร \"ระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา\"ขั้นสูง(ทฤษฏีและปฏิบัติ)รุ่นที่ 1/2561 [ 16 มี.ค. 2563 ]  อ่าน : 23  
 
  (1)