หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 

ขออนุญาตกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายอาหาร หรือ สะสมอาหาร


คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ


คำขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายหรือเร่ขายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ


คำขอรับใบอนุญาต จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร


คำขอรับหนังสือรับรองการแจ้ง จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร


คำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด


คำร้องขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด


คู่มือสำหรับประชาชน


คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับบริการงานทะเบียนและบัตร


คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์


คู่มือสำหรับประชาชน งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้พิการ


การรับขึ้นทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ


แบบคำร้องทุกข์/ร้องเรียน (ด้วยตนเอง)

 
  (1)