หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
   
 

 
 
 
 
 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาแหล่งน้ำและระบบชลประทานเพื่อการเกษตร

พัฒนางานด้านการผังเมือง การดูแลรักษาที่สาธารณะ และงานควบคุมอาคาร
 
 
 
 

ส่งเสริมการสร้างงาน สร้างอาชีพ การพัฒนาการผลิต การแปรรูป การจำหน่ายและการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชน และแก้ไขปัญหาความยากจนตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกลยุทธ์

ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว
 
 
 
 

ส่งเสริมสนับสนุนให้โอกาสทางการศึกษาสำหรับเด็ก
เยาวชนและประชาชนเข้าถึงการบริการการศึกษา
และแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายนำไปสู่สังคม
แห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมและงานประเพณีต่างๆ เพื่อสืบสานให้อยู่คู่ท้องถิ่นสืบไป

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสุขภาวะ ระบบการบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว ทั้งด้านการ
ส่งเสริม ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูผู้ป่วย
 
 
 
 

พัฒนาคุณภาพชีวิตของ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนและระบบการป้องกัน ปัญหาอาชญากรรม และสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 
   
   
 
 
 
 

รับเรื่องร้องเรียน
โทร. 053-799-105

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพญาเม็งราย
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10