หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
   
 
 
 
 
 
 

พัฒนาด้านการเมือง การบริหารให้มีประสิทธิภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล และเน้นความเป็นประชาธิปไตย

พัฒนาด้านสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานให้ได้มาตรฐาน

พัฒนาด้านการศึกษาให้ได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงรวมทั้งอนุรักษ์ สืบสาน
และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม ในท้องถิ่น

ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง พัฒนาอาชีพเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงสภาพสะอาด
ปลอดมลพิษ